Juriidika ja rahandus

Autoriõiguse koolitus

Koolituse üldine tutvustus: kursusel käsitletakse autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kontseptuaalset raamistikku ning siseriiklikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi arenguid. Erilist tähelepanu pööratakse Justiitsministeeriumis väljatöötavale uuele autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõule.

Autoriõiguse mõiste, objekt ja tekkimine

Autoriõiguse süsteemi ülesehitus. Autoriõiguse mõiste ja allikad. Autoriõigusega kaitstavad teosed. Originaalsus. Kirjandus, kunsti ja teaduse valdkond ning objektiivne vorm. Väärtusneutraalsus. Autoriõiguslikud presumptsioonid. AÕ-ga kaitstavate teoste näidisloetelu. Teosed üldiselt. Fotograafiateosed. Koreograafiateosed. Tuletatud teosed. Tuletatud teose ja teose töötluse eristamine. Teoste ja informatsiooni kogumikud ja andmebaasid. Formaat. Standard. Kulinaariateos. Lõhnaõli autoriõiguslik kaitse. Arhitektuuriteosed. Tegelaskuju õiguskaitse. AÕ-ga mittekaitstav intellektuaalse tegevuse tulemus. Ideede kaitse välistamine. Autoriõigus ei kaitse fakte, andmeid ja päevauudiseid. Autoriõigus ei kaitse protsesse ja meetodeid. Muu autoriõiguse kaitsest väljajääv informatsioon (Scčne ą faire). Ametlik sümboolika. Autoriõiguse tekkimine. Autoriõiguse tekkemoment. Formaalsused autoriõiguse tekkeks. Tõendamisküsimused. Teose avalikustamise mõju kaitse tekkimisele. Formaalsused USA-s.

Autoriõiguse sisu ja piirangud

Õigused kui autoriõiguse sisu. Autoriõiguse aluseks olevad põhiõigused. Autori isiklikud (moraalsed) õigused. Õigus autorsusele ja autorinimele. False attribution. Õigus teose puutumatusele, lisadele, täiendamisele ja autori au ja väärikuse kaitsele. Õigus avalikustamisele, teose tagasivõtmisele ja autori nime kõrvaldamisele. Autori varalised õigused. Õigus teose reprodutseerimisele. Õigus teose levitamisele. Õigus teose tõlkimisele (tuletatud teose loomisele). Õigus teose töötlemisele ja kogumikele. Teose üldsusele suunamine. Õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele. Õigused infoühiskonna direktiivist. Õigus lisada tehnilisi kaitsemeetmeid. Õigus lisada õiguste teostamist käsitlevat teavet. Arvutiprogrammi füüsiline kasutamine ja valdamine ärilisel eesmärgil. Isiklike ja varaliste õiguste suhe. Autori õigus saada tasu. Autoriõigus ja omandiõigus. Infotehnoloogia ja autoriõigus. Tehnoloogia küsimused. Interneti toimimine. Interneti teenuse osutaja vastutus. Teose kasutamine pildiotsingus (Image search). Linkimine. Webcasting. Paradigma muutused. Territoriaalsuse ähmastumine. Erinevate mudelite otsimine. Autorile kuuluvate õiguste piiramine. Kolme astmeline test (three-step test). Teose kasutamine autori nõusolekuta ja tasu maksmiseta. Isikliku kasutamise erand (private use exemption). Time, place & format shifting. Vabakasutus arhiivi, muuseumi või raamatukogu poolt. Refereerimine ja tsiteerimine. Kasutamine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel. Karikatuur, paroodia ja pasti . Juhusliku sisaldumise erand (incidental inclusion). Avaliku näituse või kunstimüügi reklaamimine. Piirang hoone taastamiseks. Arvutiprogrammi ja andmebaasi vabakasutamine. Teose avalik esitamine. Päevasündmuste kajastamine. Avalikus kohas asuva teose vabakasutus. Teose reprodutseerimine riigivõimu teostamisel. Piirang pimedate huvides. Teose kasutamine autori nõusolekuta, kuid tasu maksmisega. Tühja kasseti tasu (private copying levies). Teose reprograafiline reprodutseerimine. Kaasnevate õiguste piirangud. Sui generis andmebaas. Tehnilised kaitsemeetmed ja vabakasutus.

Õiguste kuuluvus ja teostamine

Isikud, kellele kuulub autoriõigus. Üldised jurisdiktsiooni- ja isikuküsimused. Teose autor. Ühine autorsus. Autoriõigus tuletatud teosele. Autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele. Autoriõiguse ajaline kehtivus. Autoriõigusega kaasnevad õigused. Teose esitaja. Fonogrammitootja. Raadio- ja televisiooniorganisatsioon. Varem avaldamata teose kaitse. Kriitilised ja teaduslikud väljaanded. Filmi esmasalvestuse tootja. Andmebaasi tegija õigused. Õiguste kollektiivne teostamine. Laiendatud kollektiivne litsents. Õiguste kaitse. Huvide realiseerimine erinevatel foorumitel. Rahvusvahelised arengud. Kohaldatav õigus. Tõendamine. Andmete säilitamine. Seeding. Karistusõiguslik õiguskaitse. Tsiviilõiguslik õiguskaitse.

Koolitaja: Aleksei Kelli, PhD

TELLIN KOOLITUSE

Autoriõigusega kaitstav teos ja selle kasutamine piirangute ja lepingu alusel infotehnoloogia kontekstis

Koolituse lühitutvustus: koolituse kõige kesksemad teemad on teos, isiklikud (moraalsed) õigused ja nende mõju teose kasutamisele ning teose kasutamisele lepingu alusel infotehnoloogia kontekstis. Tähelepanu pööratakse Justiitsministeeriumi egiidi all väljatöötatud uuele autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõule ning litsentsilepingu regulatsiooni muudatustele.

Koolituse teemad:

Autoriõiguse objekt

Autoriõigusega kaitstav teos. Tuletatud teos. Tarkvara õiguskaitse. Tarkvara õiguskaitse ulatus. Arvutiprogramm kui kollektiivne teos. AÕ-ga mittekaitstav intellektuaalse tegevuse tulemus. Ideede kaitse välistamine. Autoriõigus ei kaitse fakte, andmeid ja päevauudiseid. Autoriõigus ei kaitse protsesse ja meetodeid. Muu autoriõiguse kaitsest väljajääv informatsioon (Scčne ą faire).

Autoriõiguse sisu ja piirangud

Autorile kuuluvad õigused. Õigused kui autoriõiguse sisu. Autori isiklikud (moraalsed) õigused. Õigus autorsusele ja autorinimele. False attribution. Õigus teose puutumatusele, lisadele, täiendamisele ja autori au ja väärikuse kaitsele. Õigus avalikustamisele, teose tagasivõtmisele ja autori nime kõrvaldamisele. Isiklike ja varaliste õiguste seosed. Õigus teost levitada ja õigus teost avalikustada. Õigus teose puutumatusele ja õigus teost töödelda. Digitaalse koopia omandiõigus. Infotehnoloogia ja autoriõigus. ISP vastutus. Image search. Linking. Paradigma muutused. Territoriaalsuse ähmastumine. Autorile kuuluvate õiguste piiramine. Kolme astmeline test (three-step test) vs. fair use doktriin. Google Books kaasus. Teose kasutamine autori nõusolekuta ja tasu maksmiseta. Isikliku kasutamise erand (private use exemption). Time, place & format shifting. Refereerimine ja tsiteerimine. Kasutamine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel. Juhusliku sisaldumise erand (incidental inclusion).

Teose ja kaasnevate õiguste eseme kasutamine lepingu alusel

Võimalused teadmuse kasutamiseks. Public domain’is oleva teadmuse kasutamine. Teose kasutamise õiguslikud alused. IO üleandmine ja pantimine. IO omaja õigused (kasutus- ja käsutusõigus). Intellektuaalse omandi üleandmine. Pandi seadmine tööstusomandi esemele. Intellektuaalse omandi kuuluvus. Teose autor. Ühine autorsus. Litsentsilepingu kehtivus kolmandate isikute suhtes. IO kui abikaasade ühisvara. Autori õigused tehingu objektina. Teose tundmatu kasutusviisi küsimus. Varaliste õiguste loovutamise leping. Nõusoleku oma isiklike õiguste teostamisest loobumiseks. Tehingud arvutitarkvaraga. Tarkvara ja kaasmaterjalid. Vabavara ja selle viiruslik (copyleft) toime. Tehingud andmebaasidega. Autoriõiguse ja kaasnevate õiguste tüüplepingud. Ühepoolne tahteavaldus. Klausel vaba kasutamise tagamise kohta (Copyleft). Teoste tüüplepingud (Creative Commons). Tarkvara tüüplepingud. Litsentside vohamine (License proliferation). Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents (EUPL). GNU General Public License. BSD licenses (Berkeley Software Distribution).

Koolitaja: Aleksei Kelli, PhD

TELLIN KOOLITUSE

Autoriõigus ja intellektuaalse omandi lepingud

Koolituse teemad:

Intellektuaalne omand (IO) ja autoriõigus

Teadmuse olemus ja kasutus. Intellektuaalse omandi olemus ja käsitlus erinevatel areenidel. Autoriõiguse süsteemi ülesehitus. Autoriõiguse mõiste. Autoriõigusega kaitstavad teosed. AÕ-ga mittekaitstav intellektuaalse tegevuse tulemus (ideed, faktid, andmed, päevauudised, scčne ą faire). Autoriõiguse tekkimine.

Autoriõigus

Autorile kuuluvad õigused. Autoriõiguse aluseks olevad põhiõigused. Autori isiklikud (moraalsed) õigused. Autori varalised õigused. Isiklike ja varaliste õiguste suhe. Autori õigus saada tasu. Autoriõigus ja omandiõigus. Autorile kuuluvate õiguste piiramine. Kolme astmeline test (three step test). Teose kasutamine autori nõusolekuta ja tasu maksmiseta. Teose kasutamine autori nõusolekuta, kuid tasu maksmisega. Teose kasutamine kui õiguste omaja ei ole teada.

IO kasutamine ja lepingud

Võimalused teadmuse kasutamiseks. Vaba juurdepääs teadmusele. Üldises omandis (public domain) oleva teadmuse kasutamine. Juurdepääs tuginedes IO piirangutele. Konkurss kui tasu avaliku lubamise eriliik. Riigihange. Ideekonkurss. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus. Leping. IO loovutamise ja litsentsimise reguleerimine. IO kuuluvus. Litsentsileping kui võlaõiguslik leping. Litsentseerimise olemus ja selle tähtsuse mõistmine. Läbirääkimised. Litsentsilepingu punktide lühiülevaade. Objekti määratlemine. Lepingu pooled ja täitjad. Teadmuse kasutada andmise ulatus. All-litsents. Kinnitused ja tagatised. Litsentsitasu. IO küsimused. Background & Foreground IP. Uuenduste küsimused. Kattuv õiguskaitse. Koostöö. Vastutus. Tehniline abi ja erikohustused. Konfidentsiaalsuskohustus. Vaidluste lahendamine. Litsentsilepingu kehtivus ja lõppemine.

Koolitaja: Aleksei Kelli, PhD

TELLIN KOOLITUSE