Juhtimine ja personaliarendus

Avalik esinemine 2.0

Enda mõtete selge edastamine pole lihtsalt oluline, vaid tihti lausa eluline. Levinud eksiarvamus, et mõned inimesed suudavad paremini esineda ja teised halvemini ei ole muud, kui müüt, mis ei aita ei esimesi ega teisi. Kõik suudavad esineda ja seda omapäraselt ning ainulaadselt.

Materjal on mõnusalt praktiline ja antakse edasi peamiselt töötoa vormis. Harjutused põhinevad esinemiskunstile pühendunud koolide varamule üle maailma.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on avaliku esinemise põhilised edutegurid?
 • Kuidas haarata ja hoida kuulajate tähelepanu esinemise erinevates osades?
 • Kuidas tulla toime olukordades, mis nõuavad improviseerimist?
 • Millised teatraalsed võtted sobivad kõigile igapäevastele esinejatele?

Koolituse tulemusel:

 • Tead, kuidas luua esinemisega entusiastlikku ja sümpaatset õhkkonda, et publik väärtustaks kuuldut rohkem
 • Oskad juhtida publiku meeleseisundeid, et Sinu esinemine oleks meeldejääv
 • Oskad hoida publiku tähelepanu, et pikemate ettekannete puhul ei läheks oluline info väsimuse tõttu kaduma
 • Oskad õigetel hetkedel kasutada publikut kaasavaid meetodeid esinemise elavdadamiseks

Koolitaja: Mihkel Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Enesejuhtimine

R.Hare on ennustanud, et mida enam on keskkonnas muutusi, seda enam ilmub kõrge psühhopaatsustasemega isikuid, kuna nad on kõige kohanemisvõimelisemad. Kahjuks mitte kõige meeldivamad inimesed. Kas meeldivad ja empaatilised inimesed peavad tingimata juhtimisest ja professionaalsest suhtlemisest olema kõrvale tõrjutud? Kas inimlikud inimesed võivad ka muutustega hästi kohaneda ning selle juures mitte kogeda pidevat stressi? Väljapääs on suuremas enesejuhtimise võimekuses.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Miks on enesejuhtimine üks isiksusliku küpsuse põhilisi tunnuseid?
 • Kuidas enda tunnete mõistmine aitab suurendada teadlikkust enda tegelikest vajadustest ning leida otsemaid teid nende rahuldamiseni?
 • Kuidas vähendab tunnete mõistmine mentaalset vägivalda ning parandab seeläbi töökeskkonda ja omavahelisi suhteid meeskonnas?
 • Miks on kasulik võtta vastutus enda tunnete eest?
 • Kuidas emotsionaalne teadlikkus ja võimekus ennast juhtida suurendab meie mõjukust ja seeläbi edu läbirääkimistel, juhtimis ülesannet sooritamisel ja muudab meid üldiselt meeldivamaks inimeseks?
 • Kuidas enda tundeid dekodeerida?

Koolituse tulemusel:

 • Kasvab teadlikkus tunnete mõjust ning enda tegelikest vajadustest
 • Areneb võimekus enda tundeid juhtida ning seeläbi suurendada enda sotsiaalset mõju
 • Suureneb teadlikkus emotsioonide ja mentaalse vägivalla vahelistest seostest
 • Paraneb oskus enda tundeid juhtida ning seeläbi vähendada isikliku stressitaset ja kasvatada võimekust mõjutada teisi
 • Kasvab suutlikkus pääseda mõjule ning teostada edukamalt juhtimis ülesandeid või pidada läbirääkimisi
 • Väheneb vastuvõtlikkus manipulatsioonile

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Võimalikud viisid, kuidas tulla toime hariduslike erivajadustega õpilastega

Koolituse eesmärk on arendada õpetajate võimekust tulla toime hariduslike erivajadustega õpilastega, tutvustada erinevaid sotsiaalsete oskuste arendamise programme ning anda praktilisi näpunäiteid igapäevatöö kujundamiseks hariduslike erivajadustega õpilastega.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas tunda ära hariduslike erivajadustega õpilasi? (enamlevinud hariduslike erivajaduste olemus, võrgustikutöö)
 • Kuidas arendada õpilaste sotsiaalseid oskuseid? (enesehinnang, meeskonnatöö, valikud, väärtushinnangud, grupisurve, enesekehtestamine, suhtlemine, eneseväljendamine, kuulamisoskus, teistega arvestamine)
 • Kuidas tuleb Churchilli kool (USA) toime hariduslike erivajadustega lastega? (tutvustatakse kooli õppekorraldust, mis on spetsialiseerunud õpiraskustega laste õpetamisele)

Koolituse tulemusel:

 • Osalejad oskavad märgata hariduslike erivajadustega õpilasi
 • On tutvunud taastava õiguse põhimõtetega koolikontekstis
 • Tunnevad erinevaid sekkumisvõimalusi koolikiusamisvastases tegevuses
 • Osalejad mõistavad sotsiaalsete oskuste arendamise erinevaid võimalusi
 • On teadlikud erinevatest strateegiatest ja üleüldisest filosoofiast Churchilli kooli (USA) näitel, mis on spetsialiseerunud hariduslike erivajadustega laste õpetamisele ja nende integreerimisele tavaklassidesse

Koolitaja: Elisabeth Vardja-Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Läbirääkimised

Üha enam saab nii töö, kui eraelu õnnestumisel määravaks võimekus saavutada kokkuleppeid. Maailm on muutunud lõputuks suhete võrgustikuks ning selles edu saavutamise peamine komponent on oskus pidada läbirääkimisi. Oskus väljendada enda seisukohti, kuulata teiste omi ning jõuda vastastikku kasulike kokkulepeteni. Rääkides võib rikkaks saada nii materiaalsete hüvede, aga ennekõike rikastavate suhete poolest.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas ennast häälestada kokkulepete saavutamisele?
 • Millised on peamised mõjutamise tööriistad?
 • Kuidas lugeda signaale, mis aitavad jõuda rahuldava tulemuseni?
 • Millistele „päästikutele“ on vaja vajutada, et avaldada partnerile soovitud mõju?
 • Kuidas arendada endas mõjutamise meister?

Koolituse tulemusel:

 • Teadvustatakse häälestumise ning vastava emotsionaalse seisundi olulisust
 • Õpitakse juhtima nii enda, kui partneri emotsionaalset seisundit
 • Paraneb oskus pääseda mõjule
 • Suureneb võimekus lugeda infot, mida partner edastab nii teadlikult, kui alateadlikult
 • Areneb oskus leida enam vahendeid partneri mõjutamiseks
 • Tekib soov ning oskus järjepidevalt arendada endas suurepärase läbirääkija oskusi

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Muutuste juhtimine 2.0

Muutused on kaasaja olemuslik osa. Enam ei ole võimalik muutusi planeerida varasemate vahenditega, sest muutuste vahel ei ole enam kohanemisaega ning muutuste tempo on pidevalt kasvav. Iga muutus toob kaas pinget ja inimeste vahelisi konflikte. Kuidas neid ennetada ja muutuste keskkonnas edukalt toime tulla?

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on peamised muutustega kohanemise väljakutsed ning millised on riskid nende väljakutsetega mittetegelemisel?
 • Kuidas hinnata muutustega kohanematuse kahju, kaotatud ajas ja rahas?
 • Millised on muutuste prognoosimise tööriistad?
 • Kuidas muutusi teadlikult juhtida?
 • Millised on peamised isiksuslikud omadused ja oskused mida on vaja arendada, et muutuste keskkonnas edukalt toime tulla?

Koolituse tulemusel:

 • Kasvab teadlikkus muutuste juhtimisvõimekuse vajalikkusest ning riskidest, mis kaasnevad muutustega mittekohanemisega
 • Tekib võimekus muutusi osaliselt prognoosida ning nendega kaasnevaid protsesse juhtida
 • Paranevad isiksuslikud oskused ja võimed muutuste keskkonnas ennast ja teisi juhtida

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Storytelling

Suhtlemine on loomulik oskuse, mida on võimalik lõputult arendada. Nii nagu spordis on harrastajaid, kui professionaale, on samuti suhtlemisel võimalik suhelda ja seekaudu saavutada tulemusi erinevatel tasanditel. Kuna suhtlemine on üks võtmeoskusi, siis on arenguvõimalused piiritud.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Mida kõike on võimalik saavutada eduka suhtlemise kaudu?
 • Millised on eduka suhtlemise kolm põhilist eeldust?
 • Kuidas häälestada ennast soovitud suhtlustulemusele?
 • Millised on suhtlemise sügavaimaid mõjutegurid?
 • Kuidas osata kiiresti igas suhtlemissituatsioonis ennast häälestama maksimaalsele tulemusele?
 • Kuidas luua suhete kaudu endasse ja enda ümber enam rahulolu ja õnnetunnet?

Koolituse tulemusel:

 • Laieneb arusaam eduka suhtlemise kasulikkusest ning suhtlemisoskuse rakendamisvõimalustest
 • Tekib teadmine ja oskus arendada ennast igapäevaste situatsioonide kaudu paremaks suhtlejaks
 • Suureneb suhtlemisrepertuaar ning tekib oskus märgata ja kasutada peenemaid suhtlemisvahendeid
 • Areneb oskus saavutada läbi suhtlemise rahuldustpakkuvaid tulemusi

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Kuidas aitab taastav õigus (restorative justice) ennetada ja lahendada võimalikke konflikte?

Koolituse eesmärk on anda ülevaade taastava õiguse (restorative justice) rakendamisvõimalustest kiusamise vähendamiseks, samuti konfliktide ennetamiseks ning vajadusel konfliktide tagajärgedega toimetulekuks.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Mis on taastav õigus? (taastava õiguse, kui kõiki osapooli kaasava ja kahju heastamisele suunatud konfliktide ennetamise ja lahendamise viisi, tutvustus)
 • Kuidas kasutada taastavat õigust koolis? (taastava õiguse praktikate (lepitus, ringid jne) tutvustus ning nende rakendamiseks vajalike oskuste treenimine)
 • illised on taastava õiguse rakendamise kasud? (erinevaid näiteid taastava õiguse edukast rakendamisest)

Koolituse tulemusel:

 • Osalejad saavad juurde ühe efektiivse vahendi võimalike konfliktide ennetamiseks ning lahendamiseks
 • Oskavad kasutada taastava õiguse praktikaid ning paraneb üldine kooli õhkkond ning omavahelised suhted

Koolitaja: Elisabeth Vardja- Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Arukas juhtimine

Kas Sul juhtub nii, et tead, mida on vaja teha, tahad seda teha ja oskad ka, aga sellest hoolimata jääd plaanide elluviimisel ajahätta, koormad end ülesannetega üle, ajast tuleb puudu ning kipud asju edasi lükkama?

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • kuidas omada ülevaadet kõigest, mis teoksil, ja vältida asjade unarusse jätmist,
 • kuidas olulised asjad kiiresti ja tulemuslikult ellu viia,
 • kuidas võtta kontroll oma kalendri üle enda kätte,
 • kuidas tulla toime päeva hakkivate ootamatuste ja ajaröövlitega,
 • kuidas vähendada tegemata asjadest tingitud stressi miinimumini

Koolituse tulemusel:

 • õpid, kuidas püstitada reaalseid ja konkreetseid sihte ja eesmärke ja neid saavutada
 • õpid, kuidas teha õigeid asju õigel ajal õiges kohas ja seega aega võita
 • õpid, kuidas kasutada arukaks ajajuhtimiseks harjumuspäraseid töövahendeid tõhusalt

Koolitaja: Kristjan Otsmann

TELLIN KOOLITUSE

Arukas ajajuhtimine MS Outlookiga

Kas Su arvutis on Microsoft Outlook, aga kasutad seda ainult e-kirjade vahetamiseks? Ja vahel võtab kogu selle infohaldamine liiga palju aega ja vaeva? Või on lihtsalt tunne, et tegelikult saaks Outlookiga palju rohkem ära teha?

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • kuidas seadistada Outlook käepäraseks töövahendiks
 • kuidas tulemuslikult hallata sisenevat infovoogu
 • kuidas kasutada kiirtekste ja mõne klahvivajutusega koostada sagedamini vaja minevaid e-kirju
 • kuidas luua reegleid ning nende abil jälgida Outlookis delegeeritud tegevusi

Koolituse tulemusel:

 • õpid, kuidas Outlookis häälestada meiliklient, kalender ning tegevusnimestikud
 • õpid, kuidas hallata erinevaid reegleid, kategooriaid, kaustasid ning otsingut
 • õpid, kuidas luua töövoogusid: tähtajaga tööülesande määramine, kategooria lisamine ja arhiveerimine
 • õpid, kuidas luua ja hallata Outlooki kalendrit, jagada kalendrit kolleegidega ning vaadata kaastöötajate kalendreid
 • õpid nõupidamiste kokkukutsumiste põhivõtteid

Koolitaja: Kristjan Otsmann

TELLIN KOOLITUSE

Kaasav projektijuhtimine

Kas Sul juhtub tihti, et olulised projektid on juhitud nii, et esimeste takistuste tekkides hääbuvad projektijuhi entusiasm ja oskused ning edasised sammud jäävad tegemata? Seetõttu lõpevad projektid kavandatust oluliselt hiljem või läheb planeeritud eelarve lõhki? Projektijuhi tagasilöögid suhtlemises projektimeeskonna teiste liikmetega ei lase heal ideel teostuda?

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • milline on projekti elutsükkel?
 • kuidas algatada edukat projekti
 • kuidas planeerida edukat projekti
 • kuidas projekti tulemuslikult ellu viia
 • kuidas võtta projekt kokku ja õppida edaspidiseks

Koolituse tulemusel:

 • oskad algatada elujõulisi projekte
 • õpid, kuidas planeerida projekti tegevuste aega realistlikult
 • kuidas kaasata tulemuslikult inimesi projekti ja hoida meeskond toimimas kogu projekti jooksul
 • kuidas tuvastada projekti riske, neid hinnata ning juhtida
 • kuidas juhtida projekt eduka lõpuni
 • kuidas kasutada projektijuhtimiseks lihtsaid ühised töövahendeid

Koolitaja: Kristjan Otsmann

TELLIN KOOLITUSE

Tulemuslikud koosolekud

Kas Sa tunned tihti peale koosolekult või kohtumiselt lahkudes, et aega kulus kavandatust enam, aga rahuldava tulemuseni te ei jõudnudki? Räägite igal kohtumisel üht ja sama juttu ning arutate samu teemasid, aga siduvaid otsuseid ei tule ning asjad ei liigu edasi? Suurem osa ajast kulust kõrvalistele või teisejärgulistele teemadele?

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • millised on erinevad koosoleku juhtimise stiilid ning millises olukorras millist stiili kasutada
 • kuidas ettevalmistada koosolekut: soojendusharjutustest erinevate abivahenditeni, koosoleku ootuste kaardistamisest osalejate valikuni
 • kuidas viia koosolekut läbi: kooskõla loomine, konfliktide lahendamine, otsustamine
 • oskad paremini tulla toime takistustega (sõnavõtud ja arutelud, ebamugavad küsimused, passiivsus, multitasking jne)

Koolituse tulemusel:

 • oskad kaasata osalejad
 • koosolekud on paremini ette valmistatud ning selge, juhitud aruteluga
 • koosolekud on lühemad ja tulemuslikumad

Koolitaja: Kristjan Otsmann

TELLIN KOOLITUSE